Dane Podstawowe

Zespół Szkół nr 8 Imię i nazwisko Dyrektora: Jacek Kazanecki Adres: ul. Willowa 8, 87-800 Włocławek Telefon: +48 54 2371651 Fax: +48 54 2371651 Poczta elektroniczna: zs8wloclawek@onet.pl Strona internetowa: www.zs8.wloclawek.pl Regon: 911303014

            Klauzula informacyjna

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE     (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO udostępniam klauzulę informacyjną.

            W związku ze spełnieniem obowiązku informacyjnego zgodnie                     z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

      - Administratorem pozyskiwania danych jest Zespół Szkół nr 8 we Włocławku                    im. 3 Warszawskiego Pułku Pontonowego, ul. Willowa 8,                        tel. 54/237-16-51,

- przedstawicielem Administratora w zakresie przetwarzania pozyskiwania danych jest Pan Jacek Kazanecki – dyrektor szkoły, tel. 54/237-16-51,                       e-mail: zs8wloclawek@onet.pl

- Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Jadwiga Olejniczak, tel. 54/427-01-58, e-mail: j.olejniczak.cuwpo.wl@wp.pl

- pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji obowiązku szkolnego, zadań statutowych szkoły i przedszkola, SIO,

- pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Prawo Oświatowe oraz zgodę osoby, której dane dotyczą,

- pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administracji, nauczycieli, firmę Vulcan – podmiot, któremu powierzono dane,

- pozyskane powierzone dane nie będą podlegały przekazaniu do państw trzecich i organizacji międzynarodowych,

- pozyskane dane dzieci, uczniów, rodziców, opiekunów prawnych, będą przetwarzane przez Administratora w czasie okresu edukacji, dokumentacja przebiegu nauczania zgodnie z przepisami archiwizacji,

- wizerunek i dane osobowe dzieci i uczniów (imię i nazwisko, klasa, grupa) mogą być umieszczane na stronie internetowej placówki www.zs8.wloclawek.pl w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i placówki i osiągnięć uczniów i dzieci na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od administratora dostępu do pozyskanych danych osobowych jej dotyczących,

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania pozyskanych danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,

- przenoszenia pozyskanych danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przestrzegania przepisów RODO,

- podanie pozyskanych przez Administratora danych osobowych jest obowiązkowe i nastąpiło na mocy prawa, stanowi wymóg ustawowy lub na mocy dobrowolnej zgody.

W skład zespołu wchodzą:

Przedszkole Publiczne nr 7 im. Leśna Kraina Adres: ul. Willowa 8, 87-800 Włocławek Telefon: +48 54 2371651 Fax: +48 54 2371651 Poczta elektroniczna: zs8wloclawek@onet.pl Strona internetowa: www.zs8.wloclawek.pl Regon: 910506347

Szkoła Podstawowa nr 8 im. 3 Warszawskiego Pułku Pontonowego Adres: ul. Willowa 8, 87-800 Włocławek Telefon: +48 54 2371651 Fax: +48 54 2371651 Poczta elektroniczna: zs8wloclawek@onet.pl Strona internetowa: www.zs8.wloclawek.pl Regon: 000209384

Sposoby i kolejność załatwiania spraw

W Zespole Szkół nr 8 sprawy rozpatrywane są chronologicznie, w kolejności ich zgłaszania, bez zbędnej zwłoki w terminach wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych szczególnych przepisów prawa.

Wszelkie informacje dotyczące sposobów i procedur załatwiania spraw w placówce udzielane są telefonicznie. Ponadto pytania można kierować do placówki za pomocą poczty elektronicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>